หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาด้านการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 
พัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง
 
พัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้
 
พัฒนาเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
 
อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและมีความหลากหลายทางชีวภาพ
 
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
บริหารจัดการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน