หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปา และขยายเขตระบบประปา

การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้าและศาลาที่พักริมทาง

การก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่นๆ
 
 

 
 

การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนนและพื้นที่สองข้างทาง

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร และจุดพักรถ

การรณรงค์กิจกรรมการป้องกันการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
 
 

 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคระบาดต่างๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่พลเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ

การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา และการพัฒนาด้านกีฬาต่างๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง

การส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและจัดกิจกรรมการส่งเสริม ความสามัคคี

การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนหรือชุมชนและครอบครัวให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และพึ่งพาตนเองได้
 
 

 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์

การพัฒนามาตรฐานสินค้าและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

การจัดตั้งตลาดกลางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและอื่นๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าการเกษตร

การส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุนท้องถิ่น

การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่าง ๆ

การส่งเสริมการบูรณาการแผนด้านการเกษตรระดับตำบล
 
 

 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ

สนับสนุนการจัดการส่งเสริมและกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาชีพและรายได้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
 
 

 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันน้ำท่วม และแก้ปัญหาภัยแล้ง

การส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาและป้องกันตลิ่งพัง

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียของเหลือใช้แบบครบ วงจร

การจัดให้มีระบบการกำจัดน้ำเสีย

การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภค และการจัดการระบบชลประทานและการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลให้มีคุณภาพ
 
 

 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและให้มีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา วัดและโบราณสถาน โบราณวัตถุ
 
 

 
 

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้องตามกฏหมาย

การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนา การพัฒนาบุคลากรและ กลไกในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีการปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดให้มีการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บ และการใช้ประโยชน์ข้อมูล กชช.2 ค และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารต่างๆ และการจัดการระบบ ICT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10