หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปา และขยายเขตระบบประปา

การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้าและศาลาที่พักริมทาง

การก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่นๆ
 
 

 
 

การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนนและพื้นที่สองข้างทาง

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร และจุดพักรถ

การรณรงค์กิจกรรมการป้องกันการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
 
 

 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคระบาดต่างๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่พลเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ

การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา และการพัฒนาด้านกีฬาต่างๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง

การส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและจัดกิจกรรมการส่งเสริม ความสามัคคี

การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนหรือชุมชนและครอบครัวให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และพึ่งพาตนเองได้
 
 

 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์

การพัฒนามาตรฐานสินค้าและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

การจัดตั้งตลาดกลางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและอื่นๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าการเกษตร

การส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุนท้องถิ่น

การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่าง ๆ

การส่งเสริมการบูรณาการแผนด้านการเกษตรระดับตำบล
 
 

 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ

สนับสนุนการจัดการส่งเสริมและกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาชีพและรายได้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
 
 

 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันน้ำท่วม และแก้ปัญหาภัยแล้ง

การส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาและป้องกันตลิ่งพัง

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียของเหลือใช้แบบครบ วงจร

การจัดให้มีระบบการกำจัดน้ำเสีย

การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภค และการจัดการระบบชลประทานและการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลให้มีคุณภาพ
 
 

 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและให้มีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา วัดและโบราณสถาน โบราณวัตถุ
 
 

 
 

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้องตามกฏหมาย

การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนา การพัฒนาบุคลากรและ กลไกในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีการปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดให้มีการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บ และการใช้ประโยชน์ข้อมูล กชช.2 ค และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารต่างๆ และการจัดการระบบ ICT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10