หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 


นางวรัศญา ทองแกมแก้ว
ปลัด อบต.บ้านยาง
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
 
 


นางสกุลทิพย์ เสือคง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางหทัยกาญจน์ วงศ์เรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาววันเพ็ญ ศิริเคน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางทองล้วน จันทร์รักษ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสุกัญญา จิตราภิรมย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ


นายลัทธะ จันทร์ศิริไพบูลย์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสุวพันธ์ บัวประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)