หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 


นางวรัศญา ทองแกมแก้ว
ปลัด อบต.บ้านยาง
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
 
 


นางกรรณิกา คงอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)


นายชรินทร พุทธสนธิพจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายเทพพร มงคลแสน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวจุฬารัตน์ ดิษฐ์สุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


นางอรอุษา สุวรรณพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายถวิล บุญดี
พนักงานสูบน้ำ
(ลูกจ้างประจำ)


นางชุลีพร คุ้มท้วม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)