ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 


นางวรัศญา ทองแกมแก้ว
ปลัด อบต.บ้านยาง
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
 
 


นางกรรณิกา คงอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)


นายเทพพร มงคลแสน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายชรินทร พุทธสนธิพจน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายกิตติคุณ ใจวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


นางอรอุษา สุวรรณพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายถวิล บุญดี
พนักงานสูบน้ำ
(ลูกจ้างประจำ)


นางชุลีพร คุ้มท้วม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)