หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำบลบ้านยางตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 42 กิโลเมตร พื้นที่เป็นที่ราบสลับเชิงเขา ประชาชนในตำบล มีการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ทำไร่ ทำนา ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ มีแม่น้ำไหลผ่าน และยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆ อีก ที่ใช้สำหรับในการอุปโภค และบริโภค ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นแหล่งรวมจิตใจของชาวบ้าน
 
 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
  (ขยายโอกาส 3 แห่ง)      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 2 แห่ง
 
 
 
การนับถือศาสนา

ประชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
มีวัด จำนวน 7 แห่ง

วัดนาขาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดป่าคาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดน้ำหักพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดน้ำคบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดท่าเสดาะศรัทธาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดท่าแก่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดแก่งเจ็ดแคว ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
มีสำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง

สำนักสงฆ์สวนอัมพวานาโพนทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

สำนักสงฆ์วัดเก่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

สำนักสงฆ์โปร่งแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

สำนักสงฆ์บุญตามาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

สำนักสงฆ์บ้านหนองยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

สำนักสงฆ์บ้านเนินตาเกิด ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

สำนักปฏิบัติธรรมแม่การุณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

สำนักสงฆ์บ้านแก่งเจ็ดแคว ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน 2 แห่ง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านน้ำคบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

ข้อมูลปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลบ้านยาง จากการเก็บข้อมูลทางสถิติของ รพ.สต. บ้านยาง และ รพ.สต. บ้านน้ำคบ พบว่าปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ มีปัญหาด้านสุขภาพที่สามารถสรุปได้ 2 กลุ่มปัญหา คือ กลุ่มปัญหาด้านสุขภาพ และกลุ่มปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพได้แก่ โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคไข้เลือดออก, โรคปวดกล้ามเนื้อ, ภาวะอ้วนลงพุง/โรคอ้วน

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 11 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100