หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2552 (มท 0810.5/ว593) 24 มี.ค. 2552
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว590) 23 มี.ค. 2552
ขยาย เวลาการรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว588) 23 มี.ค. 2552
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มท 0808.3/ว580) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 23 มี.ค. 2552
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว573) 20 มี.ค. 2552
การติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/3165) 20 มี.ค. 2552
โครงการจัดอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงาน กสจ. แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0808.4/ว567) 20 มี.ค. 2552
ขอ ให้ท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมผลงานดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดละ 4 โครงการ/กิจกรรม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว36) 20 มี.ค. 2552
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว554) 19 มี.ค. 2552
ประชาสัมพันธ์ "เพลงอยู่อย่างพอเพียง" ตามโครงการคำพ่อสอน (มท 0891.1/ว549) [ดาว์นโหลดเพลงอยู่อย่างพอเพียง ตามโครงการคำพ่อสอน 19 มี.ค. 2552
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.1/ว550) 19 มี.ค. 2552
โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว552) 19 มี.ค. 2552
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว548) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 มี.ค. 2552
การคัดเลือกข้าราชการ สถ. เข้ารับการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4 (มท 0802.4/ว73) 18 มี.ค. 2552
การจำหน่ายสลากกาชาด สถ. ประจำปี 2552 (มท 0808.4/ว16) 18 มี.ค. 2552
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว525) 18 มี.ค. 2552
การ ใช้ประโยชน์เครื่องบินของทางราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไต เทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (มท 0803/ว524) 18 มี.ค. 2552
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 6 (ด่วนมาก ที่ มท 0802.4/ว538) 18 มี.ค. 2552
โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว526) 17 มี.ค. 2552
การ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2552) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว521) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 มี.ค. 2552
<< หน้าแรก...     1064      1065      1066      1067     (1068)     1069      1070      1071      1072     ....หน้าสุดท้าย >> 1,194
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10