หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
    - https://www.obtbanyang.go.th/dnm_file/project/126914541_center.pdf
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    - https://www.obtbanyang.go.th/dnm_file/project/145001258_center.pdf
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - https://www.obtbanyang.go.th/dnm_file/project/145001258_center.pdf
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - https://www.obtbanyang.go.th/dnm_file/news/740613741_center.pdf
    - https://www.obtbanyang.go.th/dnm_file/news/740623835_center.pdf
    - https://www.obtbanyang.go.th/dnm_file/news/740643942_center.pdf
    - https://www.obtbanyang.go.th/dnm_file/news/740664402_center.pdf
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - https://www.obtbanyang.go.th/dnm_file/news/740972614_center.pdf
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    - link 1
  o17 E-Service
    - https://www.obtbanyang.go.th/contact4.php
    - https://www.obtbanyang.go.th/contact3.php
 
   1     (2)     3      4      5      6