หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านยาง
"บ้านยางน่าอยู่ การศึกษาคู่คุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรม"
นางวรัศญา ทองแกมแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

จุดเล่นน้ำ
แหล่งท่องเที่ยวท่าแก่ง หมู่ที่ 7 ต.บ้านยาง
ล่องแพ
แพชุมชนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 

 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Public Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
   
 
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ที่พล.0023.5/688 ลว.9ธ.ค.2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 8594 ลว 9 ธ.ค. 64 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 8609 ลว 9 ธ.ค.64 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป้นหน่วยงานรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร) ที่ พล 0023.3/ว 8600 ลว 9 ธ.ค. 64 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ.2565 อุดหนุนครุภัณฑ์ถ่ายโอนแก่อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/20937ลว 9ธ.ค.2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
ขอเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการประเมิน ITA เข้าร่วมประชุมรูปแบบออนไลน์ และรับลิค์สำหรับเข้าร่วมประชุม ที่ พล 0023.4/ว 685 ลว. 8 ธ.ค.64 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกนำส่งรายได้ให้ อปท. เดือน ต.ค. 64 ที่ พล 0023.5/ว 686 ลว.9 ธ.ค. 64 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญเเละสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ระบบ digital pension [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักการตรวจสอบเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล.0023.5/ว 8569 ลว.8 ธันวาคม 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัตกการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล.0023.5/ว 8570 ลว.8 ะันวาคม 2564  [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
แผนปฏิบัติราชการายปี( พ.ศ.2565)ของกระทรวงมหาดไทย ที่ พล0023.3/ว 8588 ลว 8 ธ.ค. 64 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรอปท. [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 59 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) ที่ พล 0023.3/ว 8573 ลว 8 ธ.ค. 64 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ที่ พล 0023.3/ว 8572 ลว 8 ธ.ค. 64 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
คู่มือมาตรฐานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และคู่มือแนวทางการดำเนินการเพื่อคัดเลือกหอพักเอกชนที่ได้รัยการประกาศเกียรติคุณ ที่ พล 0023.4/ว 682 ลว 7 ธ.ค. 64 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.2/ว 678 ลว 1 ธ.ค. 64 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
ขอความอนุเคราะห์ตอบเเบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
สรุปข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2564 ที่ พล 0023.3/ว 683 ลว7 ธ.ค. 64 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.3/ว 20803 ลว 7 ธ.ค.64 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ที่ พล 0023.3/ว8549 ลว 7 ธ.ค.64 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
   
   
 
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2950  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือให้เปิดระบบการทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดราชการ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว173  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.3/ว2927  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2948  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2949  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2952  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2951  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ สถ. (ระบบ Webex แบบ Cloud Meeting) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2928  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แนวทางการปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2945 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2930 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) กพส. มท 0810.2/ว2944  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การรายงานติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2926  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ รุ่นที่ 3 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2934  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว177  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2922  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว6828 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงส์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สน.คท. มท 0808.3/ว6816 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2919  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับ กม. มท 0804.6/ว2812  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับอาชีวศึกษา กศ. มท 0816.3/ว2917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2914  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
   
 
 
 
อบต.พรหมพิราม ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) กับสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดพ [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.พรหมพิราม กิจกรรม 5ส และปลูกพืชผักสวนครัวภายในเขตพื้นที่อบต.จำนวน 10 ชนิด [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยแก้ว แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เทศบาลตำบลห้วยแก้ว [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยแก้ว มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยแก้ว แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ การลดพลังงานและติดตามผล [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยแก้ว แต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หินลาด ประกาศควบคุมการขนย้ายต้นพันธ์ท่อนพันธ์มันสำปะหลัง [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บางระกำ โครงการแจกเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ เทศบาลตำบลบางระกำ [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.สนามคลี 10 ข้อควรรู้เพื่อความปลอดภัย และป้องกันเพลิงไหม้ [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ชุมแสงสงคราม กิจกรรมแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านคอร [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ชุมแสงสงคราม กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) กับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุ [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.สนามคลี จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.บึงพระ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ราชการ [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.พันเสา [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.จอมทอง [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
   
 
เว็บไซต์ อบต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 พ.ค. 2564)    อ่าน 7020  ตอบ 2  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 68  ตอบ 0  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 100  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย - เขาประดู่และทุ่งดอกกระเจียว


 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-936
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านยาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต.บ้านยาง