หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านยาง
"บ้านยางน่าอยู่ การศึกษาคู่คุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรม"
นางวรัศญา ทองแกมแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

จุดเล่นน้ำ
แหล่งท่องเที่ยวท่าแก่ง หมู่ที่ 7 ต.บ้านยาง
ล่องแพ
แพชุมชนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 

 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Public Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
   
 
   
   
 
-ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา- [ 14 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 184 
   
   
 
การจัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมพลังขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นศูนย์อย่างยั่งยืน(ZERO WASTE EXPO) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6848 ลว 11 พ.ย. 62 [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 132 
เปลี่ยนแปลงตารางการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. E-plan ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6748 ลว 5 พ.ย. 62 [ 5 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 206 
โครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6934 ลว. 14 พ.ย. 62 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ พล 0023.2/ว6900 ลว 13 พ.ย. 62 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี (Airbnb) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6923 ลว 14 พ.ย. 62 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น 2562 ที่ พล 0023.3/ว 6896 ลว 13 พ.ย. 62 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6960 ลว 14 พ.ย. 62 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ตรวจสอบ แก้ไข และนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปี 62 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 834 ลว 14 พ.ย. 62 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ปี 62 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6921 ลว 14 พ.ย. 62 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
การประชาสัมพันธ์มาตรบการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ พล 0023.3/ว 6922 ลว 14 พ.ย. 62 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการ  [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 19 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ พล 0023.2/ว6905 ลว. 13 พ.ย. 62 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 43 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \"การบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว6906 ลว. 13 พ.ย. 62 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 34 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62) ที่ พล 0023.2/ว6894 ลว. 13 พ.ย. 62 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
แจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชททานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2561 และปี2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว832 ลว 14 พ.ย. 62 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 36 
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 831 ลว. 13 พ.ย. 62 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 85 
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 86 
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว828 ลว 13 พ.ย. 62 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 34 
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศฯ การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติประจำปี 2563 ที่ พล 0023.3/ว 827 ลว 12 พ.ย. 62 [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 22 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ ของ อปท.  [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 39 
   
   
 
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4642  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4624  [ 13 พ.ย. 2562 ]
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4647  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4641  [ 13 พ.ย. 2562 ]
เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4640  [ 13 พ.ย. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว153  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก กศ. มท 0816.4/ว4637  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4634  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว4621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ขอส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี กสธ. มท 0819.2/ว4618 [วิธีลดสารพิษ] [ภาพโปสเตอร์]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว31  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ กศ. มท 0816.3/ว4584  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2561 และปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว98 [เงื่อนไขฯ] [รายชื่อปี61-62]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว4617  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางเพิ่มเติมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4614  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [คำอธิบายฯ]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว4591  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว4579 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
"วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" กสธ. มท 0819.2/ว4504  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ข่าวสรุปมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กสธ. มท 0819.2/ว4601  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4602  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4547 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4548 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
   
 
 
 
อบต.พันชาลี กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.นาบัว จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดิบ ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก จำนวน 2 เครื่อง [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.พันชาลี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านคลอง ข่าวประชาสัมพันธ์!! กำหนดการออกรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ปลักแรด ประกาศ แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถฟ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัม [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมร [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดโบสถ์ ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคพซิล ซอย 2 หมู่ 5 บ้านคลอง [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
   
 
Pros And Cons Of Counterfeit Cialis StevBorn (8 ส.ค. 2562)    อ่าน 455  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 มี.ค. 2562)    อ่าน 740  ตอบ 1  
วิเคราะห์ผลกีฬาต่างประเทศ (11 ธ.ค. 2561)    อ่าน 924  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย - เขาประดู่และทุ่งดอกกระเจียว


 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-119-0871
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านยาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต.บ้านยาง