ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 

 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Public Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
   
 
-โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 14 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 117 
   
   
 
-ประกาศสอบราคา- [ 14 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 76 
   
   
 
-ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา- [ 14 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 69 
   
   
 
การรายงานแผนรณรงค์ \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" ในระบบข้อมูลกลางรณรงค์ \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" ในระบบข้อมูลกลาง อปท. ในระบบ info ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 67 ลว 5 ก.พ. 62 [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 267 
การขับเคลื่อนนโยบายวาระจังหวัด \\\\\\\"พิษณุโลกสะอาด\\\\\\\" ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 87 ลว 6 ก.พ. 62 [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 245 
การยกเลิิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ที่ พล 0023.1/ว7374 ลว .28 ธ.ค. 61 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 620 
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว7262 ลว.27 ธ.ค.61 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 453 
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน \\\"แยกก่อนทิ้ง \\\"จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7228 ลว 26 ธ.ค. 61 [ 26 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 751 
การกำหนดเหตุความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ ที่ พล 0023.2/ว1897  [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและ ศพด. ของ อปท.  [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ ที่ พล 0023.3/ว1903 ลว 20 มี.ค. 62  [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
บัญชีมอบหมายภารกิจพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพิษณุโลก  [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
ขอเชิญร่วมประชุมการเตรียมการจัดทำน้ำอภิเษก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดพิษณุโลก  [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว1856 ลว 18 มี.ค.62  [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล0023.3/ว1857 ลว 18 มี.ค. 62  [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 ด่วนที่าุด ที่ พล 0023.3/ว1854 ลว 18 มี.ค.62  [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ที่ พล 0023.3/ว167 ลว 18 มี.ค.62  [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลโครงการ กิจกรรม มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา  [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
ซักซ้อมการดำดเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน พล 0023.5/1835 ลว 18 มี.ค. 62  [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตูการณ์ไม่สงบ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว1841 ลว 18 มี.ค. 62  [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว165 ลว 18 มี.ค. 62 [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
   
   
 
การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสล. มท 0820.2/ว1031  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกอง สน.คท. มท 0808.2/ว1065  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1072  [ 19 มี.ค. 2562 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ กพส. มท 0810.6/ว1082  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนเป้าหมายการประเมินของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดส่งใบลงทะเบียนอบรม และข้อมูลผู้ประสานงานของโรงเรียน ทาง QR Code ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1071 [เอกสารแนบ]  [ 19 มี.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลผลการบริหารจัดการขยะเปียกในพื้นที่ ด่วนที่สุด กสล. มท 0820.2/ว1089 [คู่มือ] [เอกสารแนบ]  [ 19 มี.ค. 2562 ]
โครงการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1067  [ 19 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.3/ว1085  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนวทางในการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1059  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1040  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1049  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1069  [ 18 มี.ค. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว26  [ 18 มี.ค. 2562 ]
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9 สน.บถ.  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1047 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1048  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1045  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/5239-5242 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว1046 [เอกสารแนบ]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.2/5163-5238 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/5089-5162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โครงการร่วมใจ สร้างตลาด อาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1041 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (หลักสูตร English Class of Tomorrow : CEFR) กศ. มท 0816.3/ว1028  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แจ้งประกาศ (การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น) ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1017  [ 15 มี.ค. 2562 ]
เร่งรัดและติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1029  [ 15 มี.ค. 2562 ]
   
   
 
   
 
   
 
อบต.นิคมพัฒนา [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลุกเทียม [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.วงฆ้อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงพระ วารสารข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หินลาด กิจกรรม โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าทอง ราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ซอยริมแม่น้ำน่าน [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าทอง ราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ซอยคลองอ้ายแมว หมู่ที่ 9 จากสะพานแหลมโพธ [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าทอง ราคากลางงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ดินลงหินคลุก หมูที่ 1 ซอยต้นมะขามใหญ่ ถึงริมแ [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าทอง ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมูที่ 1 ซอ [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าทอง ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ซอยคลอง [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าทอง ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ซอยคลอง [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.นครไทย ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลฯ ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำ [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คส [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
   
 
สล็อตออนไลน์ที่ได้เงินเยอะที่สุด (19 มี.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 มี.ค. 2562)    อ่าน 138  ตอบ 1  
วิเคราะห์ผลกีฬาต่างประเทศ (11 ธ.ค. 2561)    อ่าน 54  ตอบ 0  
   
 
สถ.จ.พิษณุโลก นักทรัพยากรบุคคลหรือนักจัดการงานทั่วไป (20 มี.ค. 2562)    อ่าน 323  ตอบ 3
อบต.วังโพรง สล็อตออนไลน์ที่ให้รางวัลมากที่สุด (19 มี.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.บ้านพร้าว สล็อตออนไลน์แสนสนุก (19 มี.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.นครชุม สล็อตออนไลน์ที่ดีที่สุด (19 มี.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ดอนทอง สล็อตแนวใหม่ (19 มี.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองพระ สล็อตออนไลน์แสนสนุก (19 มี.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ไผ่ล้อม สล็อตออนไลน์ได้เงินเยอะ (19 มี.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.บ้านยาง สล็อตออนไลน์ที่ได้เงินเยอะที่สุด (19 มี.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.บ่อทอง เว็บเล่นสล็อตออนไลน์ที่ดีที่สุด (19 มี.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ดงประคำ สล็อตออนไลน์แสนมหัศจรรย์ (19 มี.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.หัวรอ แจ้งแก้ไขไฟทางที่หมู่บ้าน VP การ์เด้นโฮม โครงการ 1 (19 มี.ค. 2562)    อ่าน 66  ตอบ 8
ทต.ท่าทอง แจ้งหลอดไฟฟ้าสาธารณะเสีย (19 มี.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน (ย้าย) (18 มี.ค. 2562)    อ่าน 200  ตอบ 1
อบต.หนองกะท้าว เว็บไซต์ อบต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 777  ตอบ 3
อบต.หนองกะท้าว สมุนไพรรักษาโรคทั่วไป (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 119  ตอบ 1
อบต.พันชาลี เกมยิงปลา ยิงยับเล่นง่ายบนมือถือ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 132  ตอบ 0
อบต.ท่าช้าง เกมยิงปลา เล่นง่ายบนเว็บ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 111  ตอบ 0
อบต.บ้านป่า สล็อตที่เริดที่สุดในไทย (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ดอนทอง ตอนนี้ใครเป็นนายกอ.บ.ต.หรอครับ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.บ้านไร่ สล็อตที่ดีที่สุดในโลกนี้ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0
   
   
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย - เขาประดู่และทุ่งดอกกระเจียว


 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านยาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 
 
 
อบต.บ้านยาง