ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
บริการทะเบียนพาณิชย์
สมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยื่นคำขออนุญาต/ต่ออายุจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
ขอซ่อมแซมระบบกระจายเสียงไร้สาย
ขอกำลังอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ขอดูและสำรองข้อมูลภาพ/VDO กล้องวงจรปิด