ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 ในระบบ E plan [ 21 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี 2561 รอบ 12 เดือน [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561 - 2564 รอบ 6 เดือน [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 รอบ12 เดือน [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ในรอบ 6 เดือน [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 -2564 รอบเดือนตุลาคม (1 ต.ค. 60 - 30 กันยายน 2561) [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา อบต.บ้านยาง ครั้งที่ 1/2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) [ 14 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)