ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 

 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Public Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
   
 
-โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 14 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 91 
   
   
 
-ประกาศสอบราคา- [ 14 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 53 
   
   
 
-ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา- [ 14 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 46 
   
   
 
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5654 ลว.24 ต.ค. 61 [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 782 
ประกาศ กทจ. พิษณุโลก เรีื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของพนักงานเทศบาล ที่ พล 0023.2/ว6771 ลว 7 ธ.ค.61  [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
ประกาศ ก.อบต.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำของ อบต. พ.ศ.2561 ที่ พล 0023.2/ว6765 ลว 7 ธ.ค. 61 [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 52 
ให้ความเห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับประโยชน์อืนตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ ที่ พล 0023.2/ว6721 ลว 6 ธ.ค. 61  [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 175 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ พล 0023.2/ว6725 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 235 
การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ พล 0023.3/ว631 ลว 6 ธ.ค.61  [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 61 
คอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล0023.3/ว630 ลว 6 ธ.ค. 61  [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 31 
กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม(ฉบับี่ 2) ที่ พล 0023.4/621 ลว .4 ธ.ค 61 [ 5 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
สำรวจความต้องการของอปท.ว่าต้องการขอรับการสนับสนุนในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งกรือการสัญจรของประชาชา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว770 ลว.5 ธ.ค.61 [ 5 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 262 
การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6705 ลว 4 ธ.ค. 61 [ 5 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 73 
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ พล 0023.3/ว 6702 ลว 4 ธ.ค. 61 [ 5 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 26 
รายงานผลการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ พล 0023.3/ว6701 ลว 4 ธ.ค. 61 [ 5 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 19 
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศษสตร์ระดับกลาง/สูง รุ่นที่ 4-6 ที่ศธ 0526.01/ว.1871 ลวท 20 พ.ย. 61 [ 4 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 34 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.2/ว6679 ลว 4 ธ.ค.61  [ 4 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 354 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนากาาจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 6680 ลว 4 ธ.ค. 61 [ 4 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
เร่งรัดการจัดหาพัสดุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของอปท.งบปี62 ด่วนที่สุด พล 0023.5/ว6677 ลว.4 ธ.ค.61 [ 4 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 79 
เร่งรัดการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว6678 ลว. 4ธ.ค.61 [ 4 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 80 
แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ปีื 62 ด่วนที่สุด พล 0023.3/ว6668 ลว. 4ธ.ค.61 [ 4 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 76 
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามโครงการ คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น จว.พล. ด่วนที่สุด พล0023.3/ว6665 ลว. 4 ธ.ค61 [ 4 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
การแต่งตั้งผุ้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ.พิษณุโลก ที่ พล 0023.2/ว6672 ลว 4 ธ.ค. 61 [ 4 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 66 
   
   
 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว7261 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]  [ 7 ธ.ค. 2561 ]
การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3979  [ 7 ธ.ค. 2561 ]
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3964 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561-62 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3959 [แบบรายงานฯ]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3961  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3955  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3946 [กลุ่มเป้าหมาย 1] [กลุ่มเป้าหมาย 2]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3947 [แบบรายงานฯ] [แบบตอบรับ]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3956  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) กศ. มท 0816.2/ว2726 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0809.3/ว3935  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3944 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการจัดส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3943  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3930  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3929  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3931  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3934 [แบบรายงานฯ]  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3928 [เอกสารแนบ]  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัตข้าราชการ (ก.พ.7) สน.บถ. มท 0809.3/ว3917  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียนหรือนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก กม. มท 0804.6/ว3932  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว3927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว193  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ของ กยศ. สน.บถ. มท 0809.2/ว194  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3906  [ 30 พ.ย. 2561 ]
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว3912  [ 30 พ.ย. 2561 ]
   
   
 
   
 
   
 
อบต.วัดจันทร์ กิจกรรม \"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ\" [ 10 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วังทอง ประชุมหารือเรื่องตลาดศรีโสภณ [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 15 
ทต.บึงระมาณ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนองหลอด หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนายพาน เรืองประพัด หมู่ 6 [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ชมพู กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธู์ยุงลาย [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.บางระกำ ถวายปัจจัย(เงิน)รายได้จากกิจกรรมล้วงไหพาโชค ในงานประเพณีลอยกระทง และทำการประชุม [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.บางระกำ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางระกำ (เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561) [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านใหม่ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน พฤศจิกายน 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อ [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
ทต.ห้วยแก้ว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 (สขร.1) [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านพร้าว ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายศาลเจ้า ระยะที่ 4 หมู่ที่ 5 บ [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการึกอบรมอาชีพสร้างรายไ [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.บึงพระ วารสารข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ฉบับที่ 1 เดือน ธันวาคม 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
   
 
เว็บไซต์ อบต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 พ.ค. 2561)    อ่าน 96  ตอบ 0  
   
 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ดอนทองรับโอนย้าย (10 ธ.ค. 2561)    อ่าน 610  ตอบ 3
อบต.บ้านกลาง อบต.บ้านกลาง เปิดสอบรับสมัครพนักงาน (9 ธ.ค. 2561)    อ่าน 839  ตอบ 5
อบต.บ้านกลาง มีเปิดสอบพนักงานบ้างมัยค่ะ (9 ธ.ค. 2561)    อ่าน 189  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก ที่ไหนรับโอนนวก.สุขาภิบาลบ้างไหม อยากย้ายกลับจังหวัดพิษณุโลก (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 51  ตอบ 1
อบต.บ้านป่า เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ท่าช้าง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ท่าช้าง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.หัวรอ เปลี่ยนไฟทาง (6 ธ.ค. 2561)    อ่าน 34  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก นักวิชาการศึกษาอยากโอนย้าย (4 ธ.ค. 2561)    อ่าน 181  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน (ย้า่ย) (3 ธ.ค. 2561)    อ่าน 139  ตอบ 0
อบต.หนองกุลา วุฒิสถาปนิก รับเซ็นแบบ (2 ธ.ค. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนพนักงานส่วนตำบล (1 ธ.ค. 2561)    อ่าน 129  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 84  ตอบ 0
อบต.ท่าช้าง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นแบบ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.พันชาลี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.ท่าช้าง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.บ้านป่า เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.หนองกุลา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 20  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ปิดเสียงใน เว็บ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 57  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย (29 พ.ย. 2561)    อ่าน 135  ตอบ 1
   
   
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย - เขาประดู่และทุ่งดอกกระเจียว


 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านยาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 
 
 
อบต.บ้านยาง