ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5654 ลว.24 ต.ค. 61 [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 782 
 
ประกาศ กทจ. พิษณุโลก เรีื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของพนักงานเทศบาล ที่ พล 0023.2/ว6771 ลว 7 ธ.ค.61  [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
 
ประกาศ ก.อบต.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำของ อบต. พ.ศ.2561 ที่ พล 0023.2/ว6765 ลว 7 ธ.ค. 61 [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 52 
 
ให้ความเห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับประโยชน์อืนตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ ที่ พล 0023.2/ว6721 ลว 6 ธ.ค. 61  [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 175 
 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ พล 0023.2/ว6725 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 235 
 
การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ พล 0023.3/ว631 ลว 6 ธ.ค.61  [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 61 
 
คอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล0023.3/ว630 ลว 6 ธ.ค. 61  [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 31 
 
กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม(ฉบับี่ 2) ที่ พล 0023.4/621 ลว .4 ธ.ค 61 [ 5 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 892